Raieteenused

Valgustusraie

Valgustusraie on hooldusraie liik, mille eesmärgiks on noorte taimede kasvutingimuste parandamine ning puistu liigilist koosseisu kujundamine, mida teostatakse 4-20 aasta vanuses metsas. Selles eas puistu on väga tihe ning puud konkureerivad omavahel valguse, vee ja toiteainete pärast. Kõige kiirema kasvutempoga on tihtilugu väheväärtuslikud puuliigid, mis lämmatavad väärtuslikke okas- ja lehtpuid.


Valgustusraie ajal raiutakse kõigepealt ära need puud, mis takistavad peapuuliigi kasvamist, kuid samuti kõverad, kahjustatud või surevad puud. Tulemusena on kasvukohatüübile sobiva liigilise koosseisuga puistu, kuhu on jäetud kasvama terved, sirged ja korraliku võraga puud.

Sanitaarraie

Sanitaarraie on hooldusraie liik, mille eesmärgiks on parandada metsa tervisliku seisundi, eemaldades sealt haigeid, kahjustatud ning surevaid ja surnud puid. Selle raieliigi aluseks on metsakaitseline ekspertiis. Kõige levinumad põhjused sanitaarraie teostamiseks on haigused, tormid ja kahjurid. Näiteks suurel alal tormimurru likvideerimine, nakkusallikaks olevate või kahjurite paljunemist soodustavate puude eemaldamine, väliste kahjustustega puude eemaldamine.


Tähtis on jälgida, et sanitaarraie tulemusena ei langeks metsa täius alla 30 protsendi.

Võsaraie käsitsi ja giljotiiniga

Võsaraieks üldiselt nimetatakse alla 8 cm rinnasdiameetriga puittaiemede lõikust. Kõige tüüpiline võsaraie on valgustusraie, alusmetsaraie ning erinevate sihtide (elektriliinid, gaasitrassid jne) hooldusraie. Sõltuvalt raietüübist, pinnase kandevõimest ning objekti ligipääsetavusest teostatakse võsaraiet kas käsitsi või tehnikaga.
Käsitsi võsalõikus tähendab võsalõikuri või kettsae kasutamist. Seda kasutatakse valdavalt valgustus- ja alusmetsaraie teostamisel, elektriliinide hooldamisel, kus raietegevus on killustatud ning halva ligipääsu või pehme pinnasega aladel.

Ülejäänud juhtudel on otstarbekam kasutada tehnikat, milleks on ekskavaator koos spetsiaalsete seadmetega. Kõige levinum neist on võsagiljotiin, mille abil saab võsa lõigata ja kohe hunnikutesse koondada.

Alusmetsaraie

Alusmetsaraie on uuendus- või harvendusraie esimene etapp, mille eesmärgiks on põõsasrinde ning alusmetsa eemaldamine. Selle tulemusena paraneb tunduvalt raielangi piiride ning puude ümbruse nähtavus, mis lihtsustab ning kiirendab harvesteri operaatori tööd.

Harvendusraie

Harvendusraie on hooldusraie liik, mille eesmärgiks on tõsta puistu väärtust, luues häid kasvutingimusi kõige kvaliteetsematele puudele. Harvendusraie läbiviimise tulemusena väheneb puude konkurents toitainete ja vee pärast ning tõuseb puistu vastupanuvõime tormi- ja lumekahjustustele, haigustele ning putukkahjuritele.
Harvendusraiet teostatakse 20-50 aasta vanuses metsas ning nende arv puistu eluringi jooksul varieerub sõltuvalt kasvukohatüübist ning metsa majandamise eesmärkidest.

Harvendusraie jooksul raiutakse välja eelkõige surnud, surevad või haiged puud, samuti okslikud, halva tüvevormiga ja vigastatud puud ning lõpuks liiga tihedalt kasvavad terved puud.

Uuendusraie

Uuendusraie on puiduvarumise peamine viis, mida teostatakse raievanuse saavutanud puistus. Kõige levinum on lageraie, mille käigus raiutakse piiritletult alalt korraga enamik puid, jättes alles vaid säilik- ja seemnepuud. Raiutud puit realiseeritakse tulu saamiseks.


Lageraie alternatiiviks on turberaie, kui raieküpseid puid raiutakse pika aja jooksul korduvate raiejärkudega ning valikraie, kui raiutakse üksikuid raievanuse saavutanud puid või väikehäile.

Liinikoridoride ja muude trasside laiendamine

Trassikoridori laiendamine on raietegevus, mille eesmärk on viia läbi metsa kulgeva trassikoridori laiused seaduses kehtestatud normidega vastavusse.


Seaduses kehtestatud maksimaalset laiust nimetatakse kaitsevööndiks ja selle ulatus erineb vastavalt liini pingetasemele või gaasitorustiku läbilaskevõimele.

Uute trasside rajamine

Uue trassi rajamine on oma sisu poolest samuti raadamine, e. eeldab maa kasutamist muul otstarbel kui metsakasvatus ja metsamajandus. Kõige levinum on uue trassi rajamine teede ehitusel, kuid viimasel ajal on toimunud ka mõni uue elektriliini trassi rajamine, kus meie spetsialistid lõid omad käed külge. Saame pakkuda trassi rajamisel täisteenust puude raiumisest kändude juurimise ning pinna planeerimiseni.

Põldude, kraavide ning sihtide puhastamine võsast

Vahet ei ole, kas tegu on sööti jäetud põllu, mahajäetud elamukrundi või hooldamata kraaviga – võsa kasvab kõikjal. Elame selles piirkonnas, kus sademeid on niivõrd palju, et tingimused võsa kasvuks on väga soodsad. Teatud puuliigi juurdekasv ühe sooja ja sajuse suve jooksul võib ulatuda lausa mõnemeetrise näitajani. Nii, et hooldamata kinnistule võib kümmekonna aasta jooksul tekkida korralik võpsik, millest lahtisaamine võib olla mittespetsialistile paras pähkel.

Sellises olukorras tulevad appi meie spetsialistid, kes aitavad tüütu võsast lahti saada. Kui on biomassi piisavalt palju, saate kulu asemele lisatulu teenida, müües meile kasvava võsa raieõigus. Võtke julgelt meiega ühendust ja leiame koos sobiva lahenduse!

Ohtlike puude langetamine

Kas teie kinnistul või objekti läheduses on puu, mis võib ohustada inimeste tervist või vara? Teatage sellest meile ja sõltuvalt olukorrast leiame koos parima lahenduse. Meil on spetsialistid, kes saavad hakkama iga keerulise puuga. Vahet ei ole, kas see kasvab maja kõrval, aedade vahel või elektriliini kaitsevööndis. Saame kasutada erinevaid võtteid ja tehnikat, et sellest puust ohutult lahti saada ning utiliseerida tekkinud raiejäätmed ning kännud.

Raadamine

 

Raadamine on raie, mille eesmärgiks on maa kasutamine muul otstarbel kui metsamajandamine. Selleks võib olla ehitustegevus, kinnikasvanud põllumaade taaskasutuselevõtt, taristu ehitus, uute tehnovõrkude rajamine või olemasolevate trasside hooldus.

 

Tehtud tööd

Meie partnerid